Notulen JAARVERGADERING Kranenburgs Belang op 1 maart 2019

 

Aanwezig:

ca 25 leden KB

Eric Klein Haneveld (voorzitter)

Frans Visschedijk (penningmeester)

Ineke Berentsen

Remmie Visschedijk

Willem Klein Heerenbrink

Inge Nijhoff (notulist)

 

Afwezig:

Henk Smit (secretaris)

 

Na de jaarvergadering is er een presentatie door Willem Klein Heerenbrink:

Doodgewoon….en toch zo onbekend (informatie rondom het overlijden)

 

 

 

NOTULEN

 

 1. Welkom en vaststelling van de agenda

Eric Klein Haneveld vraagt of er bezwaar is tegen het maken en publiceren van foto’s.

Niemand heeft bezwaar

De agenda wordt vastgesteld zoals eerder rond gestuurd

 

 1. Inspreekrecht leden

Niemand heeft zich tevoren op gegeven

 

 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering

 

 1. Notulen Algemende Ledenvergadering 16 maart 2018

 

Er is geen commentaar op de notulen van 16 maart 2018, de notulen worden vastgesteld. Met dank aan Henk Smith.

 

 1. Ingekomen stukken en mededelingen

 

Er zijn berichten van overlijden van de volgende mensen:

 

De heer Bos

Mevrouw Wunderink

De heer Gosselink

De heer Oplaat

 

Er is een ingekomen stuk van Arriva over het opzetten van een buurtbus in combinatie met Wichmond.

Er zou een verbinding kunnen komen met het station Vorden en met Zuthpen.

Hiervoor zijn vrijwilligers gevraagd om de buurtbus te rijden.

De bedoeling is om 5 dagen per week diensten te rijden.

Het museum zou ook enthousiast zijn (Joan Huitink), Eric neemt contact hierover op met het museum.

Opmerking van Jan Overbeek: zou er nog iets gecombineerd kunnen worden met MORE?

Eric zegt dat de provincie dit niet goedkeurt, omdat het een ov-verbinding zou zijn parallel aan het spoor.

De vergadering is positief over dit initiatief, KB zal een bericht hierover sturen naar Arriva.

De locatie van de bushalte is nog niet vastgesteld.

 

Er is een mededeling over de vuilopruimdag op 23 maart. Eric vraagt vrijwilligers.

Beppie Menkveld geeft zich hierbij op.

Joan Huiting coördineert de opruimdag, en heeft nu, met de mensen die al eerder meededen, genoeg vrijwilligers.

 

 1. Jaarverslag van de secretaris

Het jaarverslag wordt zonder commentaar vastgesteld, met dank aan Henk Smit

 

 1. Verslag van de kascommissie/benoeming nieuwe kascommissie

De kascommissie bestaat uit:

Henk van de Berg, Jan Overbeek en Herman Straatsma (afwezig)

Er is een brief met goedkeuring van de Kascommissie.

Jan Overbeek is aftredend.

Staande de vergadering geeft Freddy Nauta zich op als nieuw lid van de kascommissie. Hij wordt unaniem verkozen.

 

 1. Verslag van de penningmeester

De contributie wordt dit jaar niet verhoogd, en blijft 9,- euro.

De kerstwandeling had minder opbrengst, mede door het slechte weer.

De bestuurskosten waren dit jaar wat hoger door het afscheid van een aantal bestuursleden.

De inrichting van de container voor de opslag van KB heeft geld gekost.

Al met al heeft dit geresulteerd erin dat er geen toevoeging aan het kapitaal heeft plaatsgevonden.

Gezien de liquide middelen wordt er gevraagd aan input van de leden voor leuke ideeën voor de gemeenschap.

Toelichting op de begroting: Het huisje op de kerkweide moet worden opgeknapt.

De begroting wordt vastgesteld zoals gepresenteerd.

 

 1. Bestuursverkiezing

Ineke Berendsen (herkiesbaar) en Henk Smit (niet herkiesbaar) zijn aftredend.

Er hebben zich geen kandidaten gemeld.

Ineke Berendsen wordt unaniem herkozen.

Het bestuur gaat zich beraden over een voorlopige herverdeling van taken, en eventuele nieuwe kandidaten.

Hierbij nogmaals een oproep: Wie stelt zich beschikbaar voor een bestuursfunctie?

Het kost slechts een avond per maand.

 

 1. Activiteiten 2019

De leden worden gevraagd naar ideeën, deze zijn van harte welkom.

Er is een opmerking uit de zaal over het tijdstip van de kerstfair, en wandeling, dit zou te vroeg zijn. Eric Klein Haneveld meldt dat een latere datum lastig is. Dan is er overlap met andere kerstmarkten, waardoor er ook minder kramen bezet kunnen worden.

 

 1. Rondvraag

Rudi Kornegoor meldt dat er een brief rondgestuurd is met het verzoek lid te worden van de buurtapp van buurtvereniging Varssel. Deze brief staat vol taalfouten, en er klopt niets van. Advies van het bestuur is: weggooien en niet op reageren.

De beheerder van de buurtapp van Kranenburg is Hans Pannekeet. Hans heeft zelf contact met de buurtapp van Varssel. Zodra er vermeldenswaardige dingen zijn zet Hans het op de app van Kranenburg. Dit systeem werkt uitstekend.

 

Er is een vraag over glasvezel voor de kern Kranenburg.

Eric KH meldt dat dit voorlopig nog niet aan de orde is.

Wel is KPN bezig met een 4G netwerk-kastje, waarmee hogere internetsnelheden bereikt kunnen worden.

(Frans: 18 mB, Eric: 30 a 35 mB)

 

Henk vd Berg vraagt of KB de organisatie van de herdenking op de begraafplaats op 2 november op zich kan nemen. Aangezien mw Polman het afgelopen jaar niet kon organiseren.

De voorzitter zegt dat deze herdenking uitgaat van de kerk, en dat hierover beter contact opgenomen kan worden met de kerk.

 

Er is nog een vraag over woningbouw voor starters in de gemeente.

De voorzitter meldt dat er in januari een bijeenkomst is geweest met de gemeente. Een vervolggesprek kom na volgende week.

 

1 april is er een kennismakingsgesprek met de gebieds-wethouder. KB zal in dit gesprek ook over de woningbouw spreken.

 

Joan Huiting zou graag nieuwe aanmeldingen hebben voor de AED cursus. Er zijn een aantal mensen weggegaan uit de Kranenburg, zodat er nieuwe aanwas nodig is. Indien er een paar aanmeldingen bij komen kan er een starterscursus bij Ratti gegeven worden.

Het bestuur van Kranenburgs Belang zal zich nog beraden over een eventuele bijdrage in de kosten van de cursus.

 

 1. Sluiting

Onder dankzegging voor de aanwezigheid sluit de voorzitter de vergadering.

 

Na de jaarvergadering is er een presentatie van Willem Klein Heerenbrink met als titel:

Doodgewoon……..en toch zo onbekend

 

Voor de leden zijn er hapjes, en 2 gratis drankjes.

 

 

 

Inge Nijhoff-Pan, 7 maart 2019