Aanwezig:         Veel leden KB

             Joan Huitink (voorzitter)           

                        Ineke Berentsen           

                        Helma Eijkelenkamp

             Remmie Visschedijk

                        Eric klein Haneveld (penningmeester)

                        Henk Smit (secretaris, notulist)

                   

Joan heeft de volgende agenda via de mail en huis aan huis gedistribueerd naar alle leden van Kranenburgs Belang:

 

Aan de leden,

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van onze Algemene Ledenvergadering op

Vrijdag 10 maart 2017, aanvang 19.30 uur bij ’t Wapen van het Medler, Ruurloseweg 114

 

AGENDA:

 1. Welkom en vaststelling van de agenda.
 2. Inspreekrecht leden.

Opgeven tot 15 minuten voor aanvang van de vergadering.

 1. Opening.
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 8 maart 2016.

De notulen van de ledenvergadering 2016 liggen 15 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage in de zaal. Het concept is reeds in te zien op de website.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen.
 2. Jaarverslag van de secretaris.

Het verslag ligt 15 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage in de zaal.

 1. Verslag van de kascommissie/benoeming nieuwe kascommissie.

De kascommissie bestaat uit Frits Heidema, Annet Denkers en Jan Overbeek.

Aftredend is Frits Heidema.

 1. Verslag van de penningmeester.

Jaarverslag 2016.

       Begroting 2017 / vaststelling contributie 2017.

 1. Bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar: Eric Klein Haneveld.

Aftredend en herkiesbaar: Ineke Berentsen.

 1. Activiteiten 2017:

Eieren zoeken 16 april 2017 (eerste paasdag).

             Kerst Fair en de Kerstwandeling 10 december 2017.

             Eventueel een winterprogramma.

 1. Rondvraag.
 2. Sluiting.

 

Het bestuur.

Na de jaarvergadering is er een optreden van Irene van der Aart, cabaretière, met een voorstelling van twee maal 45 minuten:

 

 “ De Boer Op ,,

 

Irene is columniste van de Gelderlander en schrijft ook in de Noaber. Dus zeker de moeite waard om te komen.

 

 

P.S.

De leden die geen machtiging hebben afgegeven voor het automatisch overschrijven van de jaarlijkse contributie worden beleefd verzocht de contributie ad. € 9,-- voor 30 april 2017 over te maken op rekening NL79RABO015.51.01.536 Rabobank Vorden, onder vermelding: “Contributie Kranenburgs Belang 2017”. Is dit bedrag voor deze datum niet binnen dan brengen wij u €1,00 extra voor administratiekosten in rekening.

Notulen:

 1. Welkom en vaststelling van de agenda

Om 19:45 opent onze voorzitter, Joan Huitink, de vergadering en heet een ieder welkom en speciaal ook Irene van Aart en Jeroen & Danielle.

De agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld.

 

 1. Inspreekrecht leden

Van het inspreekrecht van de leden wordt gebruik gemaakt door Jeroen Timmers, en hij bedankt iedereen voor de hartelijke reacties op de recente gebeurtenissen.

Hij vertelt dat hij de 5 jaar bij het klooster genoten heeft en met veel plezier in Kranenberg gewoond heeft. Nu wonen hij en Danielle op de Veluwe in de buurt van Nunspeet.

Op de vraag of er een herstart in zit, geeft Jeroen aan dat hij in theorie het recht van eerste koop heeft tot en met eind van dit jaar. Maar het pand is erg duur. Helaas is door deze situatie het gezin van Jeroen en Danielle opgedeeld, maar verder gaat alles wel goed.

 

 1. Opening

Joan Huitink opent de vergadering en meldt 2 afzeggingen. Kranenburgsbelang heeft in totaal 148 leden (gezinnen). Verder geeft Joan aan dat de koffie bij binnenkomst op rekening van Kranenburgsbelang is. Maar ook dat de drankjes alleen tijdens de pauze gehaald kunnen worden en verzoekt daarbij aan iedereen niet te lopen tijdens de voorstelling. Ook wordt kort stilgestaan bij het overlijden van mevrouw Wiggers en de heer Wunderink, afgelopen jaar. Verder worden de nieuwe leden hartelijk welkom geheten, waarbij opgemerkt wordt dat alle nieuwe inwoners in Kranenburg, families Houtman, Straatsma, Beumer Stamrood, Nijhof en Hoozemans, bezocht zijn door de dames van het bestuur.

Verder worden alle vrijwilligers bedankt voor de inzet met betrekking tot het Groenwerk, Kerstfair en schilderwerk.

 

 1. Notulen Algemene Ledenvergadering 8 maart 2016

Het concept van de notulen van de ledenvergadering in 2016 is al in te zien geweest op de website. De notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.

 

 1. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken.

Mededelingen:

 • Zaterdag 25 maart is zwerfvuil dag: begint met koffie en er wordt zwerfvuil opgehaald in het buitengebied. Het wordt in Vorden weggebracht alwaar ook stamppot geserveerd wordt.
 • AED (hartveilig wonen). 2 mensen hebben zich aangemeld. De AED is verplaatst van het klooster naar een plek tussen kerk en parochiehuis.
 • In het kader van de actie ‘Mobiel Delen’, staat sinds april de auto van mobiel gedeeld in het dorp. In november is een vergadering in Zieuwent geweest. Men wilde in januari het project stoppen. Maar voorlopig gaat het door tot juni omdat er behoorlijk wat aanloop problemen geweest zijn, O.a. met lege accu. Deze problemen zijn nu opgelost. De kosten zijn slechts € 1.10 per uur met 20 cent per km. Dan zit de benzine er al bij (tankpas zit in de auto). KB roept iedereen op om gebruik te maken van deze auto want anders wordt het project gestopt. En verder hebben we in Kranenburg geen openbaar vervoer. We kunnen ook mensen zonder rijbewijs helpen. Eventueel kunnen we een promotie-dag op zaterdag organiseren. Op de vraag of men zich persoonlijk moet aanmelden is het antwoord: "ja". Je kunt overigens ook met meer betalende mensen de kosten (automatisch) delen. De tankpas is voor tankstation "Groot Jebbink" en ligt in de auto. Graag tanken bij niveau onder 30%!

 

 1. Jaarverslag van de secretaris

 

Alle activiteiten van afgelopen jaar passeren de revue in het jaarverslag van de secretaris. Het jaarverslag, dat op de tafels beschikbaar is, wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris.

 

 1. Verslag van de kascommissie/benoeming nieuwe kascommissie.

      De kascommissie bestaat uit Frits Heidema, Annet Denkers en Jan Overbeek.

      Aftredend is Frits Heidema.

De kascommissie heeft de begroting goedgekeurd, na controle op 28 februari 2017. Frits Heidema is aftredend en wordt opgevolgd door Henk van de Berg, die zich aangemeld heeft om zitting te nemen in de kascommissie.

Daarom stelt de kascommissie voor de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee, onder applaus in.

 

 1. Verslag van de penningmeester

Jaarverslag 2016 /  Begroting 2017 / vaststelling contributie 2017

 

Het verslag van de penningmeester ligt ter inzage op de tafels. KB heeft vorig jaar € 950 overgehouden. De rest is besteed aan onder andere de volgende zaken:

•           Onderhoud machinepark

•           Kerststal spullen

•           Buskosten bezoek aan La Trappe, dat afgelast werd

•           Verdere activiteiten.

Het bestuur stelt voor de contributie van € 9 te handhaven voor 2017. Met dank aan de penningmeester wordt dit voorstel met applaus geaccepteerd.

 

 1. Bestuursverkiezing
 • Aftredend en herkiesbaar: Eric Klein Haneveld.
 • Aftredend en herkiesbaar: Ineke Berentsen
 • Vacature is aanwezig voor nog een bestuurslid

Al deze mutaties worden met algemene stemmen aangenomen en bekrachtigd met applaus.

 

 1. Activiteiten 2017:

    

 • EIEREN ZOEKEN

Eerste paasdag 16 april 2017 worden alle eieren gelegd en om 14.00 uur verwachten wij jong en oud bij het Jonkersbos om deze te komen zoeken.

 

 • FIETSTOCHT

Ook dit jaar organiseren we weer een fietstocht met aan de finish een culinaire happening (BBQ). Deze tocht staat gepland op ???? september.

 

 • KERSTWANDELING en Kerstfair

De kerstwandeling houden we dit jaar op zondag 10 december. Uiteraard met weer een Kerstfair, na het succes van vorig jaar.

 

 • JEU DE BOULE

Iedere eerste zondag van de maand om 10.00 uur. Iedereen is welkom

 

We hadden wat ups en downs afgelopen jaar. Met de enquête willen we te weten komen wat de wensen zijn. De enquête staat op de site. Hoe meer ideeën hoe beter. We willen graag weten wat de bottlenecks van sommige van onze activiteiten/dagen zijn geweest. Verder kunnen we zeggen dat de likeur-proeverij waar met de pet rondgegaan werd, een succes was.

 

 1. Rondvraag

 

 • vraag over het schoon houden van de bankjes in Kranenburg:
  • 2 bankjes aan de Cuypers route worden door KB bijgehouden
  • de bankjes aan de Ganzensteeg zijn van de gemeente
  • we gaan de bank bij Bertus schilderen.
  • Verder hebben we het beheer over
   • jeu de boule baan
   • speeltuin
  • Joan heeft een afvalcontainer van de gemeente waarin het afval verzameld wordt van alle afvalbakken in KB

 

 • Opmerking Harry: reclame voor vrijdagavond 17 maart voor optreden in het dorpscenter.
 • Verder is er nog een opmerking over de Eikenlaan om de trottoirs die scheef zijn te verbeteren. KB heeft dit al aangekaart, maar geeft daarbij de aanbeveling aan iedereen om in dit soort zaken op de website van Bronckhorst te melden of de gebiedsambtenaar erop aan te spreken.
 • Verder nog een vraag over het klooster. Er zijn in feite alleen naar verliezers: zowel Jeroen als Dijkman en ook KB met alle dorpsbewoners.
 • Harry vraagt of we zelf een Dorpshuis zouden kunnen ontwikkelen. KB geeft aan dat dit door het hoge bedrag dat voor het klooster gevraagd wordt geen optie is.

 

 1. Sluiting

 

Om 20:30 wordt de vergadering gesloten met dank voor de aanwezigheid. Na de pauze met een drankje de show van Irene van der Aart.

 

Bijlagen ter inzage bij bestuur KB:

 1. Jaarverslag secretaris over 2016
 2. Realisatie 2016 Kranenburgsbelang
 3. Begroting 2017 Kranenburgsbelang