Notulen JAARVERGADERING Kranenburgs Belang maart 2020

 

www.kranenburgsbelang.nl

 

kranenburgsbelang@gmail.com

 

Bestuursleden:
Eric Klein Haneveld       Ganzensteeg 1A 556588
Inge Nijfoff                     Bergkappeweg 1 471434
Ineke Berentsen              Eikenlaan 15       556484
Harry Houtman               Mosselseweg 6    473853
Ben Jonkman                  Ruurloseweg 93
Willem Kl. Heerenbrink Ruurloseweg 52 556754
 

 

Algemene Ledenvergadering
Door de Corona crisis heeft het bestuur de jaarvergadering geannuleerd en heeft u allen de stukken
(kunnen) ontvangen. U heeft kunnen reageren op de agenda en bijgevoegde stukken van de
algemene jaarvergadering.
 
Hieronder een kort verslag van deze schriftelijke (per mail) vergadering.
 
1. Opening
Van de 155 verstuurde e-mails hebben we vijf reacties per mail retour ontvangen. Van de 18 leden
die de stukken schriftelijk op konden vragen heeft één lid gebruik gemaakt en daar is vóór 1 april
geen reactie op gekomen.
 
2. Notulen jaarvergadering 2019
Er zijn geen op en of aanmerkingen gegeven op de notulen. Deze zijn goedgekeurd.
 
3. Binnengekomen stukken
 
Geen besluiten op van toepassing.
4. Mededelingen
Geen mededelingen zoals vermeld in de agenda.
 
5. Evaluatie kerstfair, -wandeling en -kerstbuffet
Hierop zijn wel reacties binnengekomen. Het bestuur zal deze opmerkingen meenemen in haar
besluitvorming zodra het bestuur weer kan vergaderen.
 
6. Jaarverslag van de secretaris
Hierop zijn geen reacties binnengekomen. Verslag is goedgekeurd.
 
7. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
Hierop zijn geen reacties binnengekomen. De Kas is bij deze goedgekeurd en Joan Huitink is gekozen
om als lid van de kascommissie de kas in 2021 te controleren samen met Freddy Nauta en Herman
Straatsma. Een woord van dank aan Henk van de Berg voor het controleren van de Kas gedurende de
afgelopen drie jaren.
 
8. Verslag van de penningmeester
Hierop zijn geen inhoudelijke reacties binnengekomen. Verslag is goedgekeurd.
 
9. Begroting en vaststellen contributie 2020
Hierop zijn geen inhoudelijke reacties binnengekomen. De begroting is akkoord en de contributie is
vastgesteld op € 9,-
 
10. Bestuursverkiezing
Aftredend Remmie Visschedijk en Frans Visschedijk. Beide bestuursleden zijn inmiddels schriftelijk
bedankt voor hun inzet en werkzaamheden voor Kranenburgs Belang. Een persoonlijk afscheid volgt
te zijner tijd.
Harry Houtman en Ben Jonkman zijn zonder tegenbericht gekozen tot bestuurslid. Zij zijn schriftelijk
gefeliciteerd met hun benoeming.
Vacature: tot op heden heeft er zich nog niemand aangemeld.
 
11. Activiteiten 2020
De binnengekomen suggesties zullen binnen het bestuur besproken worden.
 
12. Rondvraag
Indien de reacties onderwerpen bevatten welke nog niet behandeld zijn zullen zij onder de rondvraag
worden geplaatst. Het bestuur zal deze te zijner tijd bespreken.
 
13. Afsluiting
Hiermee eindigt een memorabele vergadering in een onzekere tijd.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als bestuur hopen wij dat er zo min mogelijk leden ziek worden door het Corona virus. Indien u deze
ziekte al hebt doorstaan dan zijn wij verheugd dat u bent hersteld. Indien u ziek bent dan wensen wij
u van harte beterschap.
Vanwege de Coronacrisis zijn alle activiteiten door het bestuur geannuleerd, inclusief de
bestuursvergaderingen. Als de situatie het weer toelaat zal het bestuur weer starten met de
activiteiten. Wij rekenen op uw begrip.
 
Met vriendelijke groet,
Namens bestuur Kranenburgs Belang,
Willem Klein Heerenbrink
secretaris