www.kranenburgsbelang.nl

contact: kranenburgsbelang@upcmail.nl   

Nieuwsbrief  JAARVERGADERING 2018

 

Aan de leden,

 

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van onze Algemene Ledenvergadering op

Vrijdag 16 maart 2018, aanvang 19.30 uur bij Wijngoed Kranenburg

AGENDA:

 1. Welkom en vaststelling van de agenda.
 2. Inspreekrecht leden.

Opgeven tot 15 minuten voor aanvang van de vergadering.

 1. Opening.
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 10 maart 2017.

De notulen van de ledenvergadering 2017 liggen 15 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage in de zaal. Het concept is reeds in te zien op de website.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen.
 2. Jaarverslag van de secretaris.

Het verslag ligt 15 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage in de zaal.

 1. Verslag van de kascommissie/benoeming nieuwe kascommissie.

De kascommissie bestaat uit  Henk van de Berg,  Annet Denkers en Jan Overbeek.

Aftredend is:  Annet Denkers.

 1. Verslag van de penningmeester.

Jaarverslag 2017.                                                                                                  

             Begroting 2018 / vaststelling contributie 2018.

 1. Bestuursverkiezing.

Aftredend en niet herkiesbaar:  Joan Huitink.

Aftredend en niet herkiesbaar:  Helma Eijkelkamp.

Nieuwe bestuursleden: Inge Nijhoff, Willem Klein Heerenbrink, Frans Visschedijk

Voordracht nieuwe voorzitter: Eric Klein Haneveld

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden tot uiterlijk 15 maart 2018 bij een van de huidige bestuursleden

 1. Activiteiten 2018:

Eieren zoeken 1 April  2018 (eerste paasdag).

             Kerst Fair en de Kerstwandeling 9 december 2018.

             Eventueel een winterprogramma.

 1. Rondvraag.
 2. Sluiting.

 

Het bestuur.

 

 

Na de jaarvergadering is er een presentatie van Trudy Tolkamp, over het lekker kunnen eten met minder calorieën. Vanavond worden er op deze manier ook borrelhapjes geserveerd.

 

 

P.S.

De leden die geen machtiging hebben afgegeven voor het automatisch overschrijven van de jaarlijkse contributie worden beleefd verzocht de contributie ad. € 9,-- voor 30 april 2018 over te maken op rekening NL79RABO015.51.01.536 Rabobank Vorden, onder vermelding: “Contributie Kranenburg’s Belang 2018”. Is dit bedrag voor deze datum niet binnen dan brengen wij u €1,00 extra voor administratiekosten in rekening.

 


Als u deze nieuwsbrief nog niet via de e-mail ontvangt en u heeft een e-mailadres, wilt u die dan doorsturen  naar kranenburgsbelang@upcmail.nl

Het scheelt ons veel tijd om te bezorgen.

Bij voorbaat dank namens het bestuur


Groenclub Kranenburg

Een groep Kranenburgers die geregeld het groen onderhouden en nadien dan gezamenlijk nog een drankje nemen en even nakaarten.

Wij zouden graag nog enkele mensen aan de club toevoegen zodat niet altijd dezelfde personen aanwezig hoeven te zijn.

Aan melden kan via de e-mail  kranenburgsbelang@upcmail.nl of per telefoon bij Joan Huitink.