contact: www. kranenburgsbelang@gmail.com

 

 Nieuwsbrief Februari 2019

 

Aan de leden,

 • Het bestuur van Kranenburgs Belang is op zoek naar een bestuurslid om een voltallig bestuur te krijgen, wie heeft er zin om ons te komen versterken. De tijdsbesteding is ongeveer 1 tot 3 avonden per 2 maanden.
  U kunt zich melden bij een van de bestuursleden, het liefst voor 27 februari zodat de leden de benoeming kunnen goedkeuren.

 

 • Het bestuur van Kranenburgs Belang nodigt u uit voor haar jaarvergadering op vrijdag 1 maart  om 19:30 uur, op het Wijngoed Kranenburg.
  Voor de pauze behandelen we de bestuurlijke zaken.
  Na de pauze zal Willem Klein Heerenbrink een lezing houden met als thema:

Doodgewoon…..en toch zo onbekend

(informatie rondom het overlijden).

 

 • Het secretarieel jaarverslag, het verslag van de vorige vergadering en het financieel jaarverslag zal 15 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage liggen.
  De agenda van de vergadering is bij de nieuwsbrief toegevoegd.

 

 • Agenda activiteiten:

1 maart 2019 ledenvergadering

21 april 2019: Eieren zoeken

8 september 2019: Fietstocht met barbecue

8 december 2019: Kerst fair en kerstwandeling met buffet.

 

                                  

                   Agenda jaarvergadering 2019

Aan de leden,

 

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van onze Algemene Ledenvergadering op

Vrijdag 1 maart 2019, aanvang 19.30 uur bij Wijngoed Kranenburg

AGENDA:

 1. Welkom en vaststelling van de agenda.
 2. Inspreekrecht leden.

Opgeven tot 15 minuten voor aanvang van de vergadering.

 1. Opening.
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 16 maart 2018.

De notulen van de ledenvergadering 2018 liggen 15 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage in de zaal.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen.
 2. Jaarverslag van de secretaris.

Het verslag ligt 15 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage in de zaal.

 1. Verslag van de kascommissie/benoeming nieuwe kascommissie.

De kascommissie bestaat uit  Henk van de Berg, Jan Overbeek en Herman Straatsma.

Aftredend is: Jan Overbeek.

 1. Verslag van de penningmeester.

Jaarverslag 2018
Begroting 2019 / vaststelling contributie 2019.

 1. Bestuursverkiezing.

Aftredend en niet herkiesbaar: Henk Smit.

Aftredend en herkiesbaar:  Ineke Berentsen.

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden tot uiterlijk 27 februari 2019 bij een van de huidige bestuursleden

 1. Activiteiten 2019:

Eieren zoeken 21 april  2019 (eerste paasdag).

Fietstocht met barbecue 8 september 2019
Kerst Fair en de Kerstwandeling 8 december 2019.
Eventueel een winterprogramma.

 1. Rondvraag.
 2. Sluiting.

 

Na de jaarvergadering is er een presentatie van Willem Klein Heerenbrink, met als thema:

Doodgewoon…..en toch zo onbekend

(informatie rondom het overlijden).

 

 

P.S.

De leden die geen machtiging hebben afgegeven voor het automatisch overschrijven van de jaarlijkse contributie worden beleefd verzocht de contributie ad. € 9,-- voor 30 april 2019 over te maken op rekening NL79RABO015.51.01.536 Rabobank Vorden, onder vermelding: “Contributie Kranenburg’s Belang 2019”. Is dit bedrag voor deze datum niet binnen dan brengen wij u €1,00 extra voor administratiekosten in rekening.

   


Als u deze nieuwsbrief nog niet via de e-mail ontvangt en u heeft een e-mailadres, wilt u die dan doorsturen  naar kranenburgsbelang@gmail.com

Het scheelt ons veel tijd om te bezorgen.

Bij voorbaat dank namens het bestuur


Groenclub Kranenburg

Een groep Kranenburgers die geregeld het groen onderhouden en nadien dan gezamenlijk nog een drankje nemen en even nakaarten.

Wij zouden graag nog enkele mensen aan de club toevoegen zodat niet altijd dezelfde personen aanwezig hoeven te zijn.

Aan melden kan via de e-mail  kranenburgsbelang@gmail.com of per telefoon bij Joan Huitink.