www.kranenburgsbelang.nl

contact: www.kranenburgsbelang@gmail.com

Nieuwsbrief april 2021

Notulen Kranenburgs Belang maart 2021

Algemene Ledenvergadering

Vanwege de Corona crisis heeft het bestuur de jaarvergadering, evenals in 2020, digitaal georganiseerd. Alle leden met mailadres ontvangen alle stukken digitaal. Leden zonder emailadreshebben de agenda als hardcopy ontvangen inclusief een begeleidende brief waarin staat dat zij alle stukken als hardcopy kunnen ontvangen. Men dient dit alleen even aan te geven. Dit om te voorkomen dat er onnodig veel wordt geprint en niet wordt gebruikt.

De leden die tegen een voorstel van het bestuur zijn dienden een reactie te geven. Leden die niet reageren zijn voor het bestuur akkoord met het voorstel zoals aangegeven in de agenda.

Hieronder een kort verslag van deze schriftelijke (per mail) vergadering.

1. Notulen algemene ledenvergadering

Van de 159 verstuurde e-mails hebben we één reactie per mail retour ontvangen. Van de 18 leden die de stukken schriftelijk op konden opvragen heeft géén van de leden gebruik gemaakt.

2. Binnengekomen stukken 2020

Er zijn geen binnengekomen stukken voor deze vergadering.

3. Jaarverslag secretaris

Er zijn geen opmerkingen binnengekomen op het jaarverslag van de secretaris. Verslag goedgekeurd.

4. Verslag kascommissie.

Er zijn geen opmerking op het verslag van de kascommissie. De kas is hierbij goedgekeurd.

Aftredend: Herman Straatsma. Herman dank voor je inzet.

In 2021 wordt de kas gecontroleerd door Freddy Nauta en Joan Huitink.

Paul Zents heeft zich aangemeld als nieuw lid, het eerste jaar reserve. Dank Paul voor je aanmelding.

5. Verslag van de penningmeester

Er zijn geen reacties binnengekomen op het verslag van de penningmeester. Verslag goedgekeurd.

6. Begroting en vaststellen van de contributie.

Er zijn geen reacties binnengekomen op de begroting. Deze begroting wordt als zodanig vastgesteld.

Er zijn geen reacties binnengekomen op het voorstel van de contributie. Deze blijft € 9,- / jaar/gezin of adres.

7. Evaluatie activiteiten 2020

Er zijn geen reacties binnengekomen op de activiteiten zoals omschreven in het jaarverslag van de secretaris. Vanwege de coronacrisis waren de activiteiten ook tot een minimum beperkt.

8. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar: Inge Nijhof, Eric Klein Haneveld, Willem Klein Heerenbrink.

Benoeming nieuwe bestuursleden: Jannie Blom, Suzan Wesselink, Paul Goossens.

Omdat een ieder akkoord is met de benoeming zijn bovenstaande leden lid van het bestuur.

9. Verkiezing voorzitter

Alle leden zijn akkoord met de door het bestuur voorgedragen lid, Ben Jonkman, tot voorzitter.

10. Activiteiten 2021

Leden worden te zijner tijd ingelicht over de activiteiten welke het bestuur wil en of gaat organiseren.

11. Rondvraag

Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag. (Niemand heeft een vraag en of idee gemeld.)

12. Sluiting

Hiermee sluit de tweede digitale jaarvergadering.

Algemene Ledenvergadering
Op vrijdag 13 maart 2020 is de algemene ledenvergadering gepland in de Wijnboerderij Kranenburg van Henk
Takken. Als bestuur leggen we dan verantwoording af aan de leden over het afgelopen jaar en zullen onderling
van gedachten wisselen over de activiteiten en de koers van Kranenburgs Belang. Zonder uw inbreng hebben wij
wel het roer in handen maar weten niet waar we naar toe varen. Wij rekenen daarom op een goede opkomst van
de leden. Daarnaast is het onderlinge contact natuurlijk heel belangrijk. Leuk om elkaar eens weer te ontmoeten.
Uiteraard hebben we ook weer een interessant onderwerp na de pauze. We hebben Gerda Rossel van de
vereniging Oud Vorden uitgenodigd. Zij zal spreken over de boerderijen in Kranenburg en omgeving. Voor de
kenners is het een bevestiging van wat zij mogelijk denken te weten, voor de nieuwe bewoners is het ontzettend
leuk om te weten in welke omgeving u bent komen te wonen evenals voor diegene welke er al wat langer wonen
zonder kennis van de omgeving te hebben.
Uiteraard zult u medio februari hiervoor een uitnodiging ontvangen.
Kerstfair, kerstwandeling en kerstbuffet
De huidige opzet van drie activiteiten op één dag roept bij ons als bestuur vragen op. Het is veel werk en met
dank aan alle vrijwilligers die mee helpen hebben we er een prachtige dag van gemaakt. Wel zien wij aan de
andere kant dat het animo om deel te nemen van de bewoners in en rond Kranenbrug afneemt. Natuurlijk kunnen
wij wel wat redenen bedenken maar wij willen ze graag van u horen. Wij vragen u dan ook om uw gedachten
over deze dag met ons te delen op de jaarvergadering.
Bestuur
Kranenburgs Belang heeft een actief bestuur bestaande uit zeven personen, vier mannen en drie vrouwen of
andersom. Momenteel is er een vacature voor een vrouw als bestuurslid. We vergaderen ongeveer 6 á 7 keer per
jaar met daarnaast de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten en hebben persoonlijk contact met
gemeente, provincie en overkoepelende vereniging voor dorpsbelangen. Denk niet dat doet de buurvrouw wel
maar kom zelf in actie en meldt u aan. Wij zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet.
Ruurloseweg
Onlangs heeft u voorstellen kunnen indienen m.b.t. aanpassingen aan de Ruurloseweg binnen de bebouwde kom
in Kranenburg. Er zijn een aantal goede voorstellen opgegeven waarvoor onze dank. Onlangs is er overleg
geweest in het provinciehuis waarbij Kranenburgs Belang voor was uitgenodigd. Alle voorstellen zijn
overhandigd en de provincie was blij verrast over deze concrete voorstellen. Het e.e.a. zal verder worden
voorbereid en op de jaarvergadering zult u worden geïnformeerd welke en wanneer de provincie de
werkzaamheden gaat uitvoeren.
Sportief bezig zijn
Op vrijdagavond van 19 tot 20 uur is er gedurende de wintermaanden, in de gymzaal van school de Kraanvogel,
de mogelijkheid om sportief bezig te zijn. In de zomermaanden zijn de activiteiten buiten. Het geheel staat onder
leiding van Wim Gudde. Als u zin heeft, doe mee.Algemene Ledenvergadering
Op vrijdag 13 maart 2020 is de algemene ledenvergadering gepland in de Wijnboerderij Kranenburg van Henk
Takken. Als bestuur leggen we dan verantwoording af aan de leden over het afgelopen jaar en zullen onderling
van gedachten wisselen over de activiteiten en de koers van Kranenburgs Belang. Zonder uw inbreng hebben wij
wel het roer in handen maar weten niet waar we naar toe varen. Wij rekenen daarom op een goede opkomst van
de leden. Daarnaast is het onderlinge contact natuurlijk heel belangrijk. Leuk om elkaar eens weer te ontmoeten.
Uiteraard hebben we ook weer een interessant onderwerp na de pauze. We hebben Gerda Rossel van de
vereniging Oud Vorden uitgenodigd. Zij zal spreken over de boerderijen in Kranenburg en omgeving. Voor de
kenners is het een bevestiging van wat zij mogelijk denken te weten, voor de nieuwe bewoners is het ontzettend
leuk om te weten in welke omgeving u bent komen te wonen evenals voor diegene welke er al wat langer wonen
zonder kennis van de omgeving te hebben.
Uiteraard zult u medio februari hiervoor een uitnodiging ontvangen.
Kerstfair, kerstwandeling en kerstbuffet
De huidige opzet van drie activiteiten op één dag roept bij ons als bestuur vragen op. Het is veel werk en met
dank aan alle vrijwilligers die mee helpen hebben we er een prachtige dag van gemaakt. Wel zien wij aan de
andere kant dat het animo om deel te nemen van de bewoners in en rond Kranenbrug afneemt. Natuurlijk kunnen
wij wel wat redenen bedenken maar wij willen ze graag van u horen. Wij vragen u dan ook om uw gedachten
over deze dag met ons te delen op de jaarvergadering.
Bestuur
Kranenburgs Belang heeft een actief bestuur bestaande uit zeven personen, vier mannen en drie vrouwen of
andersom. Momenteel is er een vacature voor een vrouw als bestuurslid. We vergaderen ongeveer 6 á 7 keer per
jaar met daarnaast de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten en hebben persoonlijk contact met
gemeente, provincie en overkoepelende vereniging voor dorpsbelangen. Denk niet dat doet de buurvrouw wel
maar kom zelf in actie en meldt u aan. Wij zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet.
Ruurloseweg
Onlangs heeft u voorstellen kunnen indienen m.b.t. aanpassingen aan de Ruurloseweg binnen de bebouwde kom
in Kranenburg. Er zijn een aantal goede voorstellen opgegeven waarvoor onze dank. Onlangs is er overleg
geweest in het provinciehuis waarbij Kranenburgs Belang voor was uitgenodigd. Alle voorstellen zijn
overhandigd en de provincie was blij verrast over deze concrete voorstellen. Het e.e.a. zal verder worden
voorbereid en op de jaarvergadering zult u worden geïnformeerd welke en wanneer de provincie de
werkzaamheden gaat uitvoeren.
Sportief bezig zijn
Op vrijdagavond van 19 tot 20 uur is er gedurende de wintermaanden, in de gymzaal van school de Kraanvogel,
de mogelijkheid om sportief bezig te zijn. In de zomermaanden zijn de activiteiten buiten. Het geheel staat onder
leiding van Wim Gudde. Als u zin heeft, doe mee.

Als u deze nieuwsbrief nog niet via de e-mail ontvangt en u heeft een e-mailadres, wilt u die dan doorsturen  naar kranenburgsbelang@gmail.com

Het scheelt ons veel tijd om te bezorgen.

Bij voorbaat dank namens het bestuur


Groenclub Kranenburg

Een groep Kranenburgers die geregeld het groen onderhouden en nadien dan gezamenlijk nog een drankje nemen en even nakaarten.

Wij zouden graag nog enkele mensen aan de club toevoegen zodat niet altijd dezelfde personen aanwezig hoeven te zijn.

Aan melden kan via de e-mail  kranenburgsbelang@gmail.com